Home   Dokumenty

Dokumenty

 

Kurzovné je třeba uhradit bezprostředně po zaslání závazné on-line přihlášky na účet uvedený v kontaktu. Částka musí být připsána na účet nejpozději v den první lekce vašeho kurzu.

Variabilní symbol se neuvádí, .do poznámky prosím napište místo vašeho kurzu, den lekce a jméno účastníka (dítěte)!

Ve výjimečných případech lze uhradit částku v hotovosti, a to přímo u bazénu instruktorce. V tomto případě si prosím přineste přesnou částku. Doklad budete mít připraven k vyzvednutí na následující lekci – nutno požádat instruktorku.

V případě neuhrazení kurzovné v průběhu prvního týdne kurzu je vystavena první upomínka. Dále se celá věc řeší individuálně.

V případě odhlášení již z rozjetého kurzu, kdy kurzovné nebylo uhrazeno, ale vy jste již v kurzu zapsáni, bude fakturován manipulační poplatek a náhrada ušlého zisku za blokování místa v částce 400,- Kč. V případě stornování – odhlášení z příměstského tábora – 1 – 3 dny před jeho zahájením, je povinnost zaplatit 30 % z celkové výše kurzovného, z důvodu materiálních nákladů již vzniklých.

Kurzovné včetně kreditů (viz. KREDITOVÝ SYSTÉM) se nevrací, a to ani v případě, že na vašem bazéně není možnost nahrazení omluvených lekcí.

Co se Vás může zajímat:

– Když Vaše dítě onemocní – pokud máte více náhrad a nestihnete vybrat v předepsaném čase, tedy do 3 týdnů od skončení kurzu, jsou tyto možnosti:

1. zakoupíte nový kurz a všechny omluvené lekce vám budou připsány (formou kreditů).

2. nezakoupíte nový kurz a předložíte potvrzení od lékaře, že ditě dlouhodobě nemůže do bazénu –  individuální přístup, zvážení možnosti vybrání náhrad v jiných kurzech, možný přesun zaplacených a omluvených lekcí o dohodnutou dobu (dle zdravotního stavu), a tyto lekce si můžete v té době vybrat formou náhrad. Tyto lekce nemohou sloužit k částečnému zaplacení kurzu.

3. nezakoupíte nový kurz, nepředložíte potvrzení od lékaře na dlouhodobou neschopnost plavat – všechny omluvené a nenahrazené lekce do 3 týdnů po ukončení Vašeho kurzu se smažou.

V Doubravici nad Svitavou dne 1. 7. 2013

PROVOZNÍ ŘÁD

PRO

KLUBU MATÝSEK, z. s.

PLATNÝ OD 1. 3. 2014

 

Identifikační údaje: Klub Matýsek, z. s.

Mgr. Monika Kubová – předsedkyně

Sídlo firmy: Klemov 433, 67911  Doubravice nad Svitavou

IČO: 026 60 458

Mobil: 724761590

e-mail: klub.matysek@gmail.com, web: www.klub-matysek.cz

 

Rozsah platnosti tohoto provozního řádu:

1.      Velký bazén lázně Blansko

2.      Kojenecký bazén lázně Blansko

3.      Rehabilitační bazén lázně Blansko

4.      Bazén ve Wellness hotelu Panorama Blansko

5.      Bazén na hotelu Sladovna Černá Hora

6.      Bazén na ZŠ Velké Opatovice

7.      Bazén ve wellness Ohrada Vísky u Letovic

 

 

Společné ustanovení ke všem bazénům:

1.      Klub Matýsek pořádá kurzy pro rodiče s dětmi od 6 měsíců věku (pouze kojenecký bazén lázně Blansko), jinak od 1 roku věku dítěte na ostatních bazénech. Dále pořádá kurzy pro děti bez rodičů od 3 do 6 roků  a od 7 do 11 roků, a to na všech bazénech kromě kojeneckého bazénu.

2.      Do kurzů se lze přihlásit nejlépe vyplněním on-line přihlášky na webových stránkách klubu, popř. na zápisu. Informace o kurzech lze získat na webu, na e-mailu klubmatysek1@gmail.com nebo na tel. 724761590.

3.      Kurzů plavání se mohou zúčastnit pouze osoby zdravé, netrpící průjmovým, virových, plísňovým onemocněním. Při podezření na uvedenou nemoc má instruktor(ka) právo vykázat dítě /vč. rodiče/ z lekce.

4.      Do prostor šaten lze brát jen autosedačky, kočárky musí zůstat na venkovní chodbě.

5.      Před vstupem do šaten je nutné se přezout. K bazénu musí mít všichni chodící (dospělí i děti) gumové pantofle nebo boty do vody z důvodu kluzké mokré podlahy. Neručíme za úraz způsobený uklouznutím!!

6.      Po příchodu do šaten se všichni účastníci převlečou, šaty nechají buď ve skříňkách nebo na věšáčcích k tomuto určených. Děti mohou převléci buď v šatnách, kde jsou umístěny pěnové podložky a ohrádky nebo v odpočinkové místnosti nebo přímo u bazénu, kde jsou také podložky a ohrádka.

7.      Děti do 3 let věku musí mít při vstupu do bazénu buď jednorázové plavací pleny nebo neoprenové plavečky ,(např. firma Mimiplus),  které si účastníci mohou zakoupit přímo u bazénu od instruktorky. Starší děti musí mít plavky.

8.      Lekce trvá 30 min, popř. 45 min – děti od 2,5 věku v menších bazénech a 60 min – děti bez rodičů ve velkých bazénech (lázně Blansko).

9.     Za děti, které plavou s rodiči, nese plnou zodpovědnost rodič, popř. jiný dospělý doprovod.

10.  Za děti bez rodičů nesou plnou zodpovědnost rodiče, popř. jiný doprovod do doby předání dítěte instruktorce, což je u sprch. Od předání po dobu trvání lekce zodpovídá za děti instruktorka, a to do předání dítěte zpět doprovodu v prostorách sprch. Poté zodpovídá za dítě opět doprovod. Rodiče by neměly být v průběhu lekce v prostorách bazénu. Jestliže chtějí, tak mohou, nejlépe po dohodě s instruktorkou si vyberou vhodné místo, a musí se převléci do plavek.

11.  Instruktorky jsou odborně proškolené, mají pravidelné proškolení jak v odborné oblasti, tak v oblasti první pomoci.

12.  Omluvy: omluvit lze z lekce nejpozději do 20 hod dne před dnem vašeho plavání. Náhradu si můžete zvolit z jakéhokoli kurzu pořádaného klubem Matýsek, a to podle výše kreditů. Pokud máte nižší počet kreditů pro jeho vyčerpání, pošlete rozdíl peněz na účet, napište “doplatek kreditu a jméno a příjmení dítěte”. Nahrazovat můžete od okamžiku omluvení lekce (omlouvat můžete kdykoli dopředu), nejdéle však 4 týdny po ukončení vašeho kurzu ) u plavání rodičů s dětmi. V případě pololetních kurzů (velký bazén Blansko) se náhrady mohou uplatnit pouze do konce daného pololetí.  Pokud není ve vašem bazéně možnost náhrady v jiném plavacím dnu, můžete náhrady vybrat v jakémkoli jiném našem subjeku. Kurzovné se ani v tomto případě NEVRACÍ.

13.  V případě uhrazení celého následujícího kurzu vám budou převedeny všechny nevybrané omluvené lekce z předchozího kurzu.(neprobíhá automaticky, ale na základě vyplnění formuláře k převodu lekcí na webových stránkách – Plavání kojenců a dětí, úvodní část. ). Kdo se rozhodne dalším kurzem nepokračovat, hodiny se automaticky po následujících 4 týdnech zruší. Více k omluvám a náhradám zde.

14.  Plavecké pomůcky jsou uloženy v prostoru k tomu určeném. Podložky pro převlékání dětí, nočníky, židličky jsou každý plavací den omývány dezinfekčním prostředkem (např. Savo apod.). Plavecké pomůcky jsou 1x týdně omyty dezinfečním roztokem (Savo …) a v případě objevení plísně je použito Savo proti plísním, popř. jiný dezinfekční prostředek.

 

DODATKY K JEDNOTLIVÝM BAZÉNŮM

1.      Velký bazén lázně Blansko – kapacita max. 8 dětí v jedné dráze

–          Plavecké pomůcky jsou uloženy v místnosti k tomu určené.

2.      Kojenecký bazén lázně Blansko – kapacita max . 4 děti

–          V den lekce se napustí bazén o průměru 3 m a  výšce 90 cm vodou z vodovodního řadu. Teplota vody se pohybuje mezi 28 a 32 st. C. Teplota vody a stav vody na pohled (průzračnost vody) jsou zapisovány do sešitu u bazénu. V lekci může plavat současně max. 4 rodiče s dětmi. Nejvíce lze plavat na jedno napuštění 4 lekce po sobě, tedy max. 16 rodičů s dětmi.

–          Voda po skončení plavání je vypuštěna. Poté je bazén vydezinfikován (Savo apod.) a bazén je umístěn v prostorách k tomu určených tak, aby byl vzdušný a zamezilo se napadení plísní.

–          Voda v kojeneckém bazéně je pravidelně odebírána Zdravotním ústavem v Ostravě a je udělán rozbor vody. Kvalita vody musí odpovídat vyhlášce. Protokoly jsou uloženy v sídle firmy.

3.      Rehabilitační bazén lázně Blansko – kapacita max. 7 rodičů s dětmi nebo 6 dětí bez rodičů

–          Plavecké pomůcky jsou uloženy v místnosti k tomuto účelu a dále jsou umístěny v prostorách sprch na tyčích, aby se zamezilo plísni.

–          Je třeba dbát na zastavování sprchy po sprchování.

4.      Bazén na Wellness hotelu Panorama – kapacita max. 6 rodičů s dětmi nebo 6 dětí bez rodičů

–          Rodiče s dětmi musí ve všech prostorách hotelu, tedy I ve vestibulu, herně, restauraci, wellnes I na dvoře, dodržovat pravidla daná v provozním řádu hotelu. Hotel ani náš klub nenese zodpovědnost za jakékoli újmy na zdraví u účastníků kurzů plavání.

–          Za příznivého počasí je přístup k bazénu přes venkovní prostor, v zimě pak průchodem přes hotel, je možno použít výtah.

–          Především je zakázáno dávat dětem jídlo v prostorách wellness. K tomu je určená herna vedle hlavního vestibulu naproti recepce.

–          Je třeba dbát na zastavování sprchy po sprchování.

5..      Bazén na hotelu Sladovna Černá Hora – kapacita max. 8 rodičů s dětmi nebo 6 dětí bez rodičů

–          Je nutné  k bazénu jít vždy v přezuvkách. Jelikož je bazén v těsné blízkosti hlavního vchodu, není možné se zapomenout přezout. K bazénu jdou všichni přes šatny, upozorňujeme na převlékání doprovodu u bazénu.

6.      Bazén na ZŠ Velké Opatovice – kapacita max. 8 rodičů s dětmi nebo 6 dětí bez rodičů

–          Přístup k bazénu je umožněn bočními dveřmi přímo z parkoviště u školy.

7.      Bazén wellnes Ohrada Vísky u Letovic – kapacita max. 7 rodičů s dětmi nebo 6 dětí bez rodičů

– přístup k bazénu přes restauraci a saunu.

V Doubravici nad Svitavou 1. 3. 2014

Klub Matýsek, z.s.

www.klub-matysek.cz

 

STANOVY

 

 

Čl. I

Název a sídlo

Název: Klub Matýsek, z. s.

Sídlo: Klemov 433, 679 11 Doubravice nad Svitavou

 

Čl.  II

Statut spolku

 1. Klub Matýsek, z. s., (dále jen Klubu Matýsek) je dobrovolná, nepolitická, nezávislá a nezisková organizace, jejíž členy sdružuje společný zájem na naplnění cílů činnosti spolku.
 2. Klub Matýsek je právnickou osobou ve smyslu § 214 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je způsobilý k právnímu jednání

 

 

Čl.  III

Činnost spolku

 

 1. Hlavní činností Klubu Matýsek, z. s. je podpora zdraví a harmonického rozvoje dětí a prorodinné aktivity. To je prováděno zejména prostřednictvím:
 • sportovních a tělovýchovných činností zaměřených na zlepšení pohybových schopností a návyků dětí a mládeže a také celkového rozvoje jejich osobnosti
 • kulturních a vzdělávací aktivit , vč. založení a vedení alternativní mateřské a základní školy
 • aktivit zaměřených na podporu rodinného života, zapojením rodičů a prarodičů do nabízených činností, vč. speciálních akcí pro prarodiče
 • vzdělávacích aktivit a osvěty

 

2.   Vedlejší činnost spolku se bude rozvíjet v těchto oblastech:

 • sportovní kurzy  pro rodiče s dětmi

 

 

 

 

 

3.   Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

 

Čl. IV

Členství

 

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Klubu Matýsek mohou být fyzické osoby starší 18 let bez rozdílu pohlavi, rasy či vyznání a právnické osoby. Do Klubu Matýsek mohou vstoupit zejména rodiče či prarodiče dětí, které jsou přihlášené do aktivit pro děti i dospělé, ale také další fyzické a právnické osoby, které jsou ochotny se na činnosti Klubu Matýsek podílet, a to včetně finančního zabezpečení pořádaných akcí.
 2. Členství se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu, nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. Podmínkou členství je podpis písemné přihlášky.
 4. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky statutární orgán.
 5. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 6. Seznam členů je neveřejný.
 7. Členství zaniká:

a)      dobrovolným vystoupením člena – dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi Klubu Matýsek

b)      zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, z důvodu hrubého porušení povinností člena či ohrožování cílů spolku

c)       nezaplacením členského příspěvku do data určeného členskou schůzí

d)      zánikem Klubu Matýsek

 1. Dokladem členství je písemná přihláška a členská průkazka. Tu člen obdrží po přijetí za člena.

 

 

 

Čl. V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen Klubu Matýsek má právo:

a)      účastnit se jednání členské schůze

b)      volit orgány Klubu Matýsek

c)       být volen do orgánů Klubu Matýsek

d)      obracet se na orgány Klubu Matýsek s podněty, připomínkami a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e)      účastnit se aktivně činnosti Klubu Matýsek (např. při organizaci aktivit klubu, vedení kroužků, zajišťování chodu klubu)

f)       být pravidelně informován o dění ve spolku

g)      využívat výhod členství spolku, pokud jsou nějaké vyhlášeny

 1. Člen má povinnost zejména:

a)      dodržovat stanovy Klubu Matýsek

b)      aktivně se podílet na plnění cílů Klubu Matýsek

c)       svědomitě vykonávat funkce v orgánech Klubu Matýsek,

d)      platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,

e)      dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Klubu Matýsek.

 1. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 2. Seznam členů spolku vede předseda Klubu Matýsek. Seznam je neveřejný.

 

 

Čl. VI

Orgány spolku

 Pro zajištění činnosti spolku jsou zřízeny tyto orgány:

a)      členská schůze

b)      předseda

c)       kontrolní komise

 

Členská schůze je tvořena zasedáním všech členů spolku, ostatní orgány jsou voleny.

 

Členská schůze

1.  Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá cíle a zásady činnosti pro následující období, volí volené orgány spolku a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti náleží také:

a)      určit hlavní zaměření činnosti spolku

b)      rozhodovat o změně stanov

c)       určovat výši a splatnost členských příspěvků

d)      schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané předsedou spolku

e)      schvalovat výsledek hospodaření spolku

f)       volit předsedu a členy kontrolní komise

g)      rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

 

 

 1. Každý člen má právo účastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen do orgánů spolku.
 2. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
 3. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů.
 4. Jednání valné schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Ten zajistí do 30-ti dnů od jejího ukončení zápis s jednání.
 5. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Současně je nejvyšším výkonným orgánem spolku.
 2. Předsedu volí členská schůze Klubu Matýsek.
 3. K výlučným kompetencím předsedy patří

a)            Svolávání zasedání členské schůze

b)           Vedení členské schůze a zápis z jejího jednání

c)             Dohled nad zaměstnanci spolku a dalšími lektory.

 1. Předsedu mohou odvolat členové kontrolní komise Klubu Matýsek na návrh některého z členů spolku a to pouze v případě závažného porušení stanov Klubu Matýsek. K odvolání předsedy je třeba nadpoloviční většiny hlasů kontrolní komise.

 

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise se skládá z předsedy a dalších dvou členů. Členy kontrolní komise volí členská schůze Klubu Matýsek z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu kontrolní komise, který ji zastupuje.
 2. Úkolem kontrolní komise je ověřovat, zda činnost orgánů  spolku a jeho hospodaření probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími členské schůze.
 3. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech spolku na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně.
 4. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční uzávěrku nezávislým auditorem. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14-ti dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost, a návrh na opatření k nápravě.
 5. Všichni členové spolku a zaměstnanci mají povinnost s kontrolní komisí spolupracovat a poskytnout jí potřebnou informace.
 6. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají  právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

 

Čl.  VII

Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Všechny získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov.
 6. Bližší  podrobnosti  upravující hospodaření s majetkem spolku mohou upravit vnitřní směrnice a předpisy spolku.

 

 

 

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

 1. Klub Matýsek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet  na státní orgány a instituce s podněty, stížnostmi či žádostmi.
 2. Spolek může zaniknout dobrovolným hlasováním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 3. Klub Matýsek, z. s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího schválení členskou základnou a účinnosti dnem, kdy bude vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Tyto stanovy byly schváleny dne ……………………. na ustavující schůzi Klubu Matýsek hlasováním s tímto výsledkem:  počet hlasů pro:

počet hasů proti:

 

Podpisy zakládajících členů spolku:

Mgr. Monika Kubová

Mgr. Natália Golitková

Miloslav Kuba

Nicole Matalová

Lada Konečná

Libor Lošťák

Jitka Vinklerová

Petra Martinková

Mgr. et Mgr. Pavla Komárková

 

V Doubravici nad Svitavou  dne 19. 1. 2014

Zápis ustavující schůze Klubu Matýsek, z.s.

 

Místo schůze:  Klemov 433, 679 11 Doubravice nad Svitavou

Datum:  23. 1. 2014

Svolavatelka:  Mgr. Monika Kubová

Zapisovatelka: Nicole Matalová

Účastníci – zakládající členové: Mgr.Monika Kubová, Mgr. Natália Golitková, Miloslav Kuba, Nicole Matalová, Lada Konečná, Libor Lošťák, Jitka Vinklerová, Petra Martinková, Mgr. et Mgr. Pavla Komárková

 

Schůzi zahájila Mgr. Monika Kubová, která schůzi také předsedala.

 

 

Program ustavující schůze:

 1. Rozhodnutí o založení zapsaného spolku
 2. Předložení stanov ke schválení
 3. Volba předsedy spolku jako statutárního orgánu
 4. Volba členů kontrolní komise
 5. Stanovení data další schůze
 6. Závěr a ukončení schůze

 

 

Ad 1) Neziskovou organizaci Klub Matýsek, z.s. jsme se rozhodli založit z důvodu dosažení našich společných cílů, tedy poskytování sportovních, kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit široké veřejnosti a zejména našim cílovým skupinám. Náplní práce je veřejně prospěšná činnost zaměřená na rodiny – děti, rodiče na rodičovské dovolené, těhotné ženy a prarodiče.  Viz podrobněji ve Stanovách spolku.

 

Ad 2) Všichni přítomní byli seznámeni se Stanovami Klubu Matýsek, z. s., poté proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Souhlasí: 9, nesouhlasí: 0

 

Ad 3) Byl navržen statutární orgán Klubu Matýsek, z. s., jako předsedkyně spolku Mgr. Monika Kubová. Poté proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Souhlasí: 9, nesouhlasí: 0

 

Ad 4) Jako členové kontrolní komise byli navrženi Miloslav Kuba, Libor Lošťák a Jitka Skoupá. Proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Souhlasí: 9, nesouhlasí: 0

 

 

Ad 5) Další schůze bude svolána na  18. 2. 2014. Na programu bude vytvoření plánu činnosti na měsíce březen až červen 2014.

 

Usnesení:

Členská schůze se jednomyslně usnesla na podání žádosti o založení neziskové organizace Klub Matýsek, z. s., do konce ledna 2014. Rovněž jednomyslně zvolila předsedkyni spolku a členy kontrolní komise. Na ustavujícím zasedání byly jednomyslně schváleny stanovy Klubu Matýsek, z. s.

 

Podpisy zúčastněných:

Mgr. Monika Kubová, nar. 23. 7. 1971, bytem Klemov 433, 679 11 Doubravice nad Svitavou

Mgr. Natália Golitková, nar.  17. 9. 1976, bytem Okružní 19, 678 01 Blansko

Miloslav Kuba, nar. 1. 2 . 1970, bytem Klemov 433, 679 11 Doubravice nad Svitavou

Nicole Matalová, nar. 4. 2. 1975, bytem Cihlářská 13, 678 01 Blansko

Lada Konečná, nar. 2. 6. 1979, bytem Sv. Čecha 845/9, 678 01 Blansko

Libor Lošťák, nar. 16. 4. 1994, bytem Křídlovická 10, 602 00 Brno

Jitka Vinklerová, nar. 14. 8. 1981, bytem Jiráskova 40, 678 01  Blansko

Petra Martinková, nar. 16. 11. 1990, bytem Sokolská 56, 679 21 Bořitov

Mgr. et Mgr. Pavla Komárková, nar. 15. 2. 1979, bytem J. Lady 15, 678 01  Blansko